Odpady budowlane

Kody odpadów

Jesteś odbiorcą odpadów budowlanych?

Jesteś odbiorca odpadów budowlanych? Zostań naszym partnerem

Czym jest kod odpadu?

Odpady klasyfikuje się zgodnie z katalogiem odpadów (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) uwzględniając źródło ich powstawania (kluczowe kryterium) oraz birąc pod uwagę ich ewentualny niebezpieczny charakter.

Katalog odpadów jest podzielony na 20 grup, które mówią o pochodzeniu odpadów a kolejne podgrupy i rodzaje są ich uszczegółowieniem.

Sześciocyfrowy kod odpadu:

Pozostałe oznaczenia:

Jaki kod odpadu wybrać?

 • 1

  Ustal grupę odpadów, z uwagi na ich pochodzenie. Skorzystaj z branżowych podpowiedzi

 • 2

  Przeglądaj katalog odpadów aby wybrać odpowiedni rodzaj odpadu.

  W naszym systemie znajdziesz rozszerzenie katalogu o autorskie kody rynkuodpadow.pl, oznaczone symbolem RO.

 • ?
  Nadal nie wiesz jaki kod odpadu wybrać?

  Jeżeli nadal nie wiesz jaki kod odpadu wybrać, skontaktuj się z przyjmującymi odpady. Pamiętaj jednak, że za prawidłową klasyfikację odpadów odpowiada przekazujący odpady, więc zweryfikuj informację w kilku źródłach.

Katalog odpadów

Kliknij w wybraną grupę odpadów, aby rozwinąć

 • 01 - Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
 • 02 * - Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
 • 03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
 • 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
 • 05 - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
 • 06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
 • 07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
 • 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
 • 09 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
 • 10 - Odpady z procesów termicznych
 • 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
 • 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 • 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
 • 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
 • 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
 • 16 - Odpady nieujęte w innych grupach
 • 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i zie- mię z terenów zanieczyszczonych)
 • 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
 • 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
 • 20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 • RO 17 - Elementy budowlane z demontażu